Strona główna | Zakres obowiązków | Zarząd | Kontakt  


Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

 1. Do zadań Zarządu należy:
  1. programowanie i planowanie oraz koordynacja zamierzeń w zakresie gospodarki wodnej, melioracji i infrastruktury technicznej wsi,
  2. obsługa inwestorska przedsięwzięć z zakresu realizacji, finansowania i rozliczania inwestycji melioracyjnych i infrastruktury wsi,
  3. utrzymywanie i eksploatacja na koszt Państwa urządzeń melioracji podstawowych oraz cieków służących regulacji stosunków wodnych i polepszeniu zdolności produkcyjnej gleb,
  4. współudział w zwalczaniu zagrożeń powodziowych i usuwanie skutków powodzi w urządzeniach określonych w pkt. 3
  5. współpraca w zakresie utrzymania cieków granicznych oraz znajdujących się na nich urządzeń wodnych,
  6. współpraca z organami samorządowymi powiatów i gmin w zakresie budowy i modernizacji urządzeń wodnych, modernizacji i rozwoju obszarów wiejskich oraz prowadzenia alternatywnych kierunków produkcji rolnej.
  7. uzgadnianie oraz określanie warunków na budowę i korzystanie osób prawnych i fizycznych z urządzeń melioracji wodnych.
  8. uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity z 1999 r. (Dz. U. Nr. 15, poz.139 z późno zmianami).
 2. W ramach zadań ujętych w pkt. l do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
  1. W zakresie przygotowania inwestycji wodno - melioracyjnych:
   1. programowanie oraz planowanie inwestycji wodno -melioracyjnych w układzie rocznym, wieloletnim i perspektywicznym,
   2. przygotowanie programów rozbudowy małej retencji i systemów zapobiegania
   3. opracowywanie projektów technicznych wieloletnich i rocznych inwestycji wodno-melioracyjnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi jednostkami,
   4. ustalanie niezbędnych zabiegów technicznych w zakresie budowy i modernizacji urządzeń ochrony p. powodziowej na terenie województwa na podstawie oceny stanów technicznych i funkcjonowania urządzeń wałowych oraz obiektów z nimi związanych,
   5. przygotowywanie specyfikacji przetargowych oraz organizacja i prowadzenie przetargów na przygotowanie dokumentacji przedprojektowych i projektowych oraz realizację robót,
   6. uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie użytkowania przestrzeni rolniczej i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów zagrożonych powodzią i suszą,
   7. opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych powiatów i gmin w zakresie infrastruktury technicznej wsi oraz gospodarki wodnej i melioracji,
   8. przygotowywanie wniosków na uzyskanie dotacji z funduszy pomocowych (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofundusz, fundusze pomocy Rady Europy itp.),
   9. zlecanie opracowania niezbędnych badań technicznych, ekspertyz i opinii w zakresie oceny stanu urządzeń wodnych, ochrony i inżynierii środowiska wiejskiego.
  2. W zakresie realizacji inwestycji melioracyjnych.
   1. zlecanie i realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji i rozbudowy urządzeń melioracji podstawowych, szczegółowych oraz zagospodarowania pomelioracyjnego finansowanych z budżetu Państwa,
   2. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami wymienionymi w pkt, "a"
   3. dokonywanie rozliczeń finansowych za wykonywane roboty,
   4. zastępcze prowadzenie inwestycji dla samorządów powiatowych i gminnych w zakresie melioracji gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej wsi w oparciu o odrębne porozumienia i umowy,
   5. współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań wynikających z programu małej retencji,
   6. realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz przeciwdziałaniu powodzi,
   7. prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacją inwestycji melioracyjnych i małej retencji,
  3. W zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych.
   1. prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych i związanej z tym sprawozdawczości,
   2. programowanie i planowanie konserwacji, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
   3. organizowanie konserwacji i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych poprzez Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu oraz poprzez zlecenia związanych z tym robót w formie przetargów,
   4. nadzór nad robotami związanymi z wykonywaniem konserwacji gruntownej i bieżącej urządzeń melioracji podstawowych,
   5. zlecanie i nadzorowanie wykonawstwa kapitalnych remontów i modernizacji przepompowni melioracyjnych,
   6. egzekwowanie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych zleconego przez starostów,
   7. koordynowanie całości spraw związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
   8. nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji szczegółowych prowadzonych przez spółki wodne,
   9. współpraca z Rosyjską Republiką Federacyjną w zakresie utrzymywania granicznych urządzeń wodnych i melioracyjnych,
   10. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie utrzymywania urządzeń melioracyjnych,
   11. doradztwo dla samorządów powiatowych i gminnych w zakresie inwestycji wodnych i melioracyjnych,
   12. współpraca z wojewódzkimi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Pracy na modernizację i odbudowę urządzeń melioracji podstawowych,
   13. współpraca z innymi użytkownikami urządzeń wodnych i melioracyjnych w zakresie ich utrzymania,
   14. ocena stanu technicznego cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych
   15. udzielanie porad technicznych spółkom wodnym, odpowiednim służbom pionu administracyjnego, samorządowego, oraz użytkownikom w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych i melioracyjnych
   16. opiniowanie wniosków o dotację oraz kontrola wykorzystania dotacji na utrzymanie urządzeń melioracyjnych przyznawanych spółkom wodnym
   17. opiniowanie wniosków zarządów gmin, osób prawnych i fizycznych o wykorzystaniu torfowisk na cele nierolnicze
   18. prowadzenie sprawozdawczości związanej z utrzymaniem melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych
  4. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
   1. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
   2. zwalczanie zagrożeń przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze technicznej gospodarki wodnej.
   3. opiniowanie kompleksowych planów ochrony przeciwpowodziowej
   4. prowadzenie przeglądów i oceny stanu technicznego systemów ochrony przeciwpowodziowej
   5. ustalanie niezbędnych zabiegów technicznych i modernizacyjnych w urządzeniach ochrony przeciwpowodziowej oraz potrzeby budowy nowych urządzeń,
   6. wyposażanie i utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych